CÂU HỎI: Phản ánh việc gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp
Nội dung: Ngày 05/10/2017, công dân gọi điện đến đường dây nóng của UBND tỉnh phản ánh việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh không xây dựng, đưa thủ tục “Báo cáo sử dụng lao động người nước ngoài ” vào bộ thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục nêu trên, kiến nghị đưa thủ tục này vào Bộ thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện công việc.
Người hỏi: Công dân
Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/10/2017
Ý KIẾN CHUYỂN XỬ LÝ:
Ngày chuyển xử lý: 06/10/2017

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh của công dân đến Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để kiểm tra, xem xét. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.

Xem chi tiết Công văn.

TRẢ LỜI CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017

 1. Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài: Theo quy đinh tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao đng nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quy định định kỳ hng quý, 06 tháng và hng năm, Ban Quản lý các KCN nhận báo cáo từ doanh nghiệp để tng hợp, báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn các KCN gửi S Lao động-Thương binh và Xã hội đ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, nội dung này không có thủ tục hành chính để giải quyết.

2. Có thể phản ánh có sự nhầm lẫn với Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài: theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không quy định cụ thể các văn bản, hồ sơ kèm theo khi doanh nghiệp đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài; hơn nữa, nội dung này Ban Quản lý các KCN thực hiện theo văn bản ủy quyền ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN tỉnh Bắc Giang, theo đó Ban Quản lý các KCN tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận qua đường văn thư báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chấp thuận (không có thành phần hồ sơ kèm theo). Do vậy, Ban Quản lý các KCN thấy không thuộc diện đưa thủ tục này vào Bộ thủ tục hành chính của Ban.

Chi tiết văn bản trả lời: Tải về
Người gửi: Bà Vũ Thị Hà và bà Trần Thị Hanh
Ngày gửi: 31/08/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 13/09/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/07/2018
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/07/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 09/08/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 06/07/2018
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 16/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 26/06/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/07/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 19/03/2018
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 24/04/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 12/02/2018
Đơn vị trả lời:
Người gửi: Nguyễn Bá Văn
Ngày gửi: 06/02/2018
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 27/02/2018
Người gửi: Nguyễn Trọng Quang
Ngày gửi: 26/01/2018
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 12/02/2018
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 07/10/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 24/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/10/2017
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ngày trả lời: 13/10/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 20/09/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/08/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 29/09/2017
Người gửi: Nguyễn Văn Việt
Ngày gửi: 12/08/2017
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 15/08/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 31/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 16/08/2017
Người gửi: Nguyễn Thị Thơm
Ngày gửi: 08/07/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Yên Thế
Ngày trả lời: 28/07/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/06/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lục Ngạn
Ngày trả lời: 22/06/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 08/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 31/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Sơn Động
Ngày trả lời: 23/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 03/05/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 09/05/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 09/02/2017
Đơn vị trả lời: UBND huyện Việt Yên
Ngày trả lời: 20/02/2017
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 05/12/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 20/12/2016
Người gửi: Phạm Văn Truyền
Ngày gửi: 30/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi: Công dân
Ngày gửi: 25/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 13/12/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 18/11/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 05/12/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Long
Ngày gửi: 30/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 21/10/2016
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 04/10/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 20/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 06/10/2016
Người gửi: Nguyễn Viết An
Ngày gửi: 16/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND Thành phố Bắc Giang
Ngày trả lời: 18/10/2016
Người gửi: Đặng Văn Vinh
Ngày gửi: 15/09/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hiệp Hòa
Ngày trả lời: 03/01/2017
Người gửi: Ông Đinh Văn Hào
Ngày gửi: 05/09/2016
Đơn vị trả lời: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày trả lời: 13/09/2016
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 01/09/2016
Đơn vị trả lời: Công an huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 12/09/2016
Người gửi: Nguyễn Đức Toàn
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
Ngày trả lời: 14/09/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 16/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 30/08/2016
Người gửi:
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: UBND huyện Lạng Giang
Ngày trả lời: 22/08/2016
Người gửi: tuannhungvitu@gmail.com
Ngày gửi: 08/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông vận tải
Ngày trả lời: 01/09/2016
Người gửi: Đỗ Thị Ánh
Ngày gửi: 05/08/2016
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/08/2016